Drepturile pacienților

DREPTURILE PACIENTILOR (selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului)

 •  Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 •  Pacienţii asiguraţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigaţii gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.
 •  Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 •  Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 •  Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 •  Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 •  Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 •  Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 •  Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la cunoştinţă într-o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 •  Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 •  Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 •  Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală!!!
 •  Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.
 •  Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 •  Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 •  În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 •  În situaţia în care pentru efectuarea unei intervenţii medicale se solicită consimţământul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacităţii sale de înţelegere.
 •  În situaţia în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, unităţile au obligaţia efectuării în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.
 •  Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 •  Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
 •  Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 •  Fotografierea sau filmarea pacienţilor în unităţi, în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale, se efectuează fără consimţământul acestora.
 •  Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 •  Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 •  În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
 •  În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacienţilor influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unităţile le pot utiliza, dar numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică.
 •  În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 •  Pacientul are acces la datele medicale personale.
 •  Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.
 •  În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiileprivind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie, aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:
 • a)soţului supravieţuitor;
 • b)descendenţilor;
 • c)ascendenţilor/tutorilor;
 • d)rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
 •  La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 •  Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 •  In situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.
 •  Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
 •  În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei.
 •  Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
 •  Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului cand sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
 •  Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 •  Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
 •  Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. Se exceptează cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
 •  Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 •  Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 •  Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
 •  Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 •  Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 •  Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
 •  Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării naşterii sale în actele de stare civilă.

Obligațiile pacienților

OBLIGATIILE PACIENTILOR
(in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara)

 Pacientul are obligatia sa nu distrugă sau să murdărească mobilierul din salon, pereţii, instalaţiile sanitare sau alte obiecte din dotarea spitalului. În caz contrar, acesta putând suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni.
 Este obligat să poarte ţinuta obligatorie de spital. Este interzisă părăsirea spitalului în acest echipament, de asemenea fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri.
 Să nu părăsească unitatea pe perioada internării decât cu aprobarea medicului şef de secţie.
 Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.
 Pacientul trebuie :
a) să-i respecte pe ceilalţi pacienţi şi drepturile lor.
b) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului şi ale personalului medico-sanitar.
c) să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
d) să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise;
e) sa coopereze în permanenţă cu medicul privind starea sănătăţii;
f) să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe furnizate de către Spital;
g) să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă;
h) să solicite personalului medical informaţii detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus, înainte de a îşi da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă. Pacienţii au dreptul şi libertatea de a cere oricât de multe informaţii cu privire la situaţia medicală în care se află.
i) să informeze personalul medical şi să solicite sprijin pentru orice nelămuriri şi întrebări cu privire la documentele medicale.
j) să ia în calcul faptul că poate exista un motiv obiectiv pentru care un serviciu nu este disponibil la un anumit moment şi într-o anumită formă;
k) să se prezinte la consultaţii / intervenţii / internare la ora stabilită conform programării sau să anunţe medicul cu cel puţin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.

 

Instrucțiuni

Conditii de internare

CONDITII DE ADMITERE SI DE SPITALIZARE

Serviciile medicale spitalicesti se acorda pe baza urmatoarelor cerinte:

 • Recomandare de internare din partea medicului de familie sau a medicului specialist. Exceptie fac urgentele psihiatrice si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici, prevazuti in art. 113, 114 din Codul Penal, precum si cele dispuse prin Ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.
 • Documentele care atesta calitatea de asigurat (adeverinta, cupon pensie, etc);
 • Act de identitate (Buletin de Identitate sau Carte de Identitate).

CONDITII DE INTERNARE

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:

a) urgente medico-chirurgicale si situatiile în care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii;
d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.

Mentionam ca toate internarile se fac in concordanta cu structura de sectii si compartimente pe specialitati a spitalului.

Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:

a) consultatii;
b) investigatii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale si chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare si masa.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament, si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.

În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, având obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta;

Cum dovedesc calitatea de asigurat? (va puteti verifica calitatea de asigurat aici)

Documentele care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat.

Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.

Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.

Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon pensie.

Copii cu varsta de pana la 18 ani – Act de identitate,daca nu realizeaza venituri de munca.

Elevii,ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.

Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.

Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate,act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului,declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.

Somer – act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.

Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr.416/2001.
Persoane cu handicap – Act de identitate,certificat de incadrare intr-un grad de handicap,vizat periodic,si a documentului eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice,cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere,cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Beneficiari legi speciale (Decretul lege nr.118/1990: veteran de razboi,erou-martir al revolutiei,etc.) – Act de identitate,un document doveditor in acest sens,eliberat de institutia abilitata sa elibereze acerst act(vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile,altele decat cele de pensii.

Detinutii politici – certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr.118/1990.

Eroii Revolutiei din decembrie 1989- Certificatul de erou al Revolutiei.

Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.

Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau de baza minim brut pe tara.

Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si certificatul de nastere a copilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni,daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.

Coasiguratul – Act de identitate si u document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul.Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane sotul,sotia si parintii fara venituri proprii,aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Militarii – care satisfac serviciul militar in termen – Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.

Persoanele care se afla in exercutarea masurilor prevazute in art.105,113si 114 din codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutia in subordinea Ministerului administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii – care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Nu uitati !

Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Informatii privind externarea

Medicul curant va aduce la cunostinta pacientului data externarii cu cel putin 24 ore inainte.

La externare pacientul primeste urmatoarele documente:

 • Bilet medical de ieșire;
 • Scrisoare medicalã;
 • Rețetã medicalã;
 • Indicații privind regimul alimentar și de viațã;
 • Recomandãri privind tratamentul la domiciliu;
 • Reconsult dupã o perioadã stabilitã;
 • Concediu medical;
 • Se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;