Drepturile pacienților

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

ART. 2: Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

ART. 3: Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

ART. 4: Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

ART. 5(1): Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2): Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

ART. 6: Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

ART. 7: Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

ART. 8: Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

ART. 9: Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

ART. 10: Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11: Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

ART. 12: Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

ART. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14: Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

ART. 15: În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16: În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

ART. 17(1): În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

ART. 18: Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19: Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

ART. 20: Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

ART. 21: Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

ART. 22: Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

ART. 23: În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

ART. 24: Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25(1): Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(2): Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

ART. 26: Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

ART. 27: Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.

ART. 28(1): Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26.

(2): Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3): Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

ART. 29(1): În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

ART. 30(1): Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.

ART. 31: Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

ART. 32: Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător celui familial.

ART. 33: Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

ART. 34(1): Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

ART. 35(1): Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).

Obligațiile pacienților

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au următoarele obligații:

a) Să respecte cu stricteţe tratamentul și indicaţiile medicului;

b) Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

c) Să achite contribuţia datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, in condiţiile legii;

d) Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).

Instrucțiuni

Conditii de internare

CONDITII DE ADMITERE SI DE SPITALIZARE

Serviciile medicale spitalicesti se acorda pe baza urmatoarelor cerinte:

 • Recomandare de internare din partea medicului de familie sau a medicului specialist. Exceptie fac urgentele psihiatrice si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici, prevazuti in art. 113, 114 din Codul Penal, precum si cele dispuse prin Ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.
 • Documentele care atesta calitatea de asigurat (adeverinta, cupon pensie, etc);
 • Act de identitate (Buletin de Identitate sau Carte de Identitate).

CONDITII DE INTERNARE

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:

a) urgente medico-chirurgicale si situatiile în care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii;
d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.

Mentionam ca toate internarile se fac in concordanta cu structura de sectii si compartimente pe specialitati a spitalului.

Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:

a) consultatii;
b) investigatii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale si chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare si masa.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament, si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.

În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, având obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta;

Cum dovedesc calitatea de asigurat? (va puteti verifica calitatea de asigurat aici)

Documentele care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat.

Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.

Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.

Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon pensie.

Copii cu varsta de pana la 18 ani – Act de identitate,daca nu realizeaza venituri de munca.

Elevii,ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.

Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.

Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate,act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului,declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.

Somer – act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.

Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr.416/2001.
Persoane cu handicap – Act de identitate,certificat de incadrare intr-un grad de handicap,vizat periodic,si a documentului eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice,cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere,cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Beneficiari legi speciale (Decretul lege nr.118/1990: veteran de razboi,erou-martir al revolutiei,etc.) – Act de identitate,un document doveditor in acest sens,eliberat de institutia abilitata sa elibereze acerst act(vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile,altele decat cele de pensii.

Detinutii politici – certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr.118/1990.

Eroii Revolutiei din decembrie 1989- Certificatul de erou al Revolutiei.

Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.

Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau de baza minim brut pe tara.

Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si certificatul de nastere a copilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni,daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.

Coasiguratul – Act de identitate si u document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul.Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane sotul,sotia si parintii fara venituri proprii,aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Militarii – care satisfac serviciul militar in termen – Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.

Persoanele care se afla in exercutarea masurilor prevazute in art.105,113si 114 din codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutia in subordinea Ministerului administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii – care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Nu uitati !

Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Informatii privind externarea

Medicul curant va aduce la cunostinta pacientului data externarii cu cel putin 24 ore inainte.

La externare pacientul primeste urmatoarele documente:

 • Bilet medical de ieșire;
 • Scrisoare medicalã;
 • Rețetã medicalã;
 • Indicații privind regimul alimentar și de viațã;
 • Recomandãri privind tratamentul la domiciliu;
 • Reconsult dupã o perioadã stabilitã;
 • Concediu medical;
 • Se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;